Privacystatement

1. Inleiding

Landgoed de Uitkijk respecteert de privacy van haar landgoed, hotel- en restaurantbezoekers en de bezoekers van haar website. Landgoed de Uitkijk behandelt alle persoonsgegevens in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, in het bijzonder in overeenstemming met de ‘AVG’ (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Door middel van dit privacybeleid wenst Landgoed de Uitkijk u te informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Hierin leest u onder andere hoe wij omgaan met de door u verstrekte en de door ons verkregen persoonsgegevens, wie de ontvangers zijn van de persoonsgegevens, op welke manier deze persoonsgegevens worden verkregen, op welke grondslag deze persoonsgegevens worden verkregen, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt, hoe u inzage in uw gegevens kunt verkrijgen en hoe u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt uitoefenen (denk hierbij bijvoorbeeld aan wijziging of verwijdering).

2. Verantwoordelijke

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Landgoed de Uitkijk B.V.

Indien u vragen heeft over het privacybeleid van Landgoed de Uitkijk of over de verwerking van persoonsgegevens, waaronder bijvoorbeeld een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens, dan kunt u uw vragen stellen via het e-mailadres: info@landgoeddeuitkijk.nl. U kunt zich ook per post aan Landgoed de Uitkijk wenden door uw bericht te sturen naar Landgoed de Uitkijk B.V., t.a.v. ‘Privacy’, Hellendoornsebergweg 8, 7447 PA, Hellendoorn.

Volledigheidshalve delen wij u mede dat Landgoed de Uitkijk geen functionaris gegevensbescherming heeft aangesteld, daar hiertoe geen wettelijke verplichting op ons rust.

3. Ontvangst

Landgoed de Uitkijk ontvangt uw gegevens als u reserveringen plaatst voor het hotel en/of restaurant, als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, als u het contactformulier op onze website invult, indien u de organisator bent van een evenement wat u bij ons host, indien u gebruik maakt van bepaalde producten van Landgoed de Uitkijk en/of indien u ons e-mails verstuurt, telefoongesprekken tussen u en Landgoed de Uitkijk worden gevoerd of u met werknemers van Landgoed de Uitkijk contact heeft op een andere wijze, bijvoorbeeld op vergaderingen of evenementen. Verder zijn er op Landgoed de Uitkijk beveiligingscamera’s aanwezig. Mogelijkerwijs heeft Landgoed de Uitkijk derhalve beeldmateriaal van u.

4. Persoonsgegevens

Voor de doeleinden die onder ‘5. Wettelijke gronden en doeleinden’ nader zijn omschreven, kan Landgoed de Uitkijk de volgende categorieën persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken:

a. Identificatiegegevens, zoals uw naam en adresgegevens;
b. Contactgegevens, zoals uw e-mailadres of telefoonnummer;
c. Financiële gegevens, zoals uw bankgegevens of creditcardgegevens;
d. In uitzonderlijke gevallen indien benodigd bij een reservering, een kopie van uw paspoort;
e. Indien u een sollicitatie aan ons verzendt, uw CV en overige door u verstrekte gegevens;
f. Beeldgegevens indien u in het beeld van onze beveiligingscamera’s loopt.

Daarnaast kan Landgoed de Uitkijk informatie verzamelen en verwerken welke wordt verkregen via de website of via een laptop of telefoon die u gebruikt om de website van Landgoed de Uitkijk te bezoeken. Het kan daarbij gaan om:

a. Locatiegegevens;
b. Informatie van cookies (zie voor verdere informatie ook het ‘cookiebeleid’ van Landgoed de Uitkijk);
c. Gegevens via andere websites, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt via Facebook (volledigheidshalve wijst Landgoed de Uitkijk u op de privacy statements van deze partijen. Landgoed de Uitkijk is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Mocht u via onze website op de website van een derde terechtkomen, bekijkt u dan ook hier zorgvuldig het privacy statement en overige voorwaarden).

5. Wettelijke gronden en doeleinden

Bovenstaande persoonsgegevens kunnen worden verwerkt op basis van een van de volgende gronden:

a. U heeft ons daarvoor uw toestemming daartoe gegeven;
b. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent;
c. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen die op Landgoed de Uitkijk rust;
d. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het behartigen van het gerechtvaardigde belang van Landgoed de Uitkijk.

Landgoed de Uitkijk verzamelt de hiervoor onder ‘4. Persoonsgegevens’ genoemde informatie van u voor de volgende doeleinden:

a. Om uw reserveringen voor het hotel en/of restaurant te kunnen verwerken;
b. Om uw aanvragen voor evenementen of andersoortige evenementen gehost op ons landgoed te kunnen verwerken;
c. Om te kunnen reageren op uw vragen over onze producten of diensten en om u informatie te kunnen verstrekken omtrent onze producten of diensten;
d. Om de door u gevraagde producten of diensten te kunnen leveren;
e. Om te controleren of uw identiteit en financiële gegevens kloppen in verband met het leveren van onze producten of diensten;
f. Om onze producten en diensten te verbeteren;
g. Om klachten over onze producten of diensten te kunnen onderzoeken en opvolging te kunnen geven;
h. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (fiscale verplichtingen);
i. Om u, met uw toestemming, e-mails en/of nieuwsbrieven te kunnen sturen met informatie of aanbiedingen omtrent onze producten, diensten en evenementen die voor u wellicht interessant kunnen zijn;
j. Om ons gerechtvaardigde ondernemingsbelang te kunnen behartigen, wat gelegen is in het feit dat wij ervoor willen zorgen dat onze gasten zich onder andere aan de gedragsregels houden en dat zij een aangenaam verblijf ervaren op ons landgoed. Een tweede belang is hierbij de veiligheid en bescherming van onze gasten en eigendommen (beveiligingscamera’s);
k. In het geval van een sollicitatie via de website, om te beoordelen of u in het team van Landgoed de Uitkijk past.

6. Ontvangers van uw persoonsgegevens

 Landgoed de Uitkijk kan uw persoonsgegevens delen met of verkrijgen via:

a. Derde partijen zoals software-, marketing- en reserveringsplatforms;
b. Derde partijen met betrekking waartoe u ons verzocht heeft persoonsgegevens te delen door het maken van verbinding tussen accounts.

De situatie kan zich voordoen dat Landgoed de Uitkijk persoonsgegevens deelt met derden, zoals de hostingpartij van de website, de reserveringsplatforms en marketingondersteuning. Slechts indien het strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun activiteiten zullen zij toegang verkrijgen tot uw persoonsgegevens. Het is alle derden waarmee Landgoed de Uitkijk uw persoonsgegevens deelt expliciet niet toegestaan uw persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden die niet conform de overeenkomst tussen ons en deze derde zijn. De door Landgoed de Uitkijk ingeschakelde derde partijen zijn verplicht om een verwerkersovereenkomst en een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen waarin zij zich verplichten om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en de integriteit daarvan te waarborgen.

Landgoed de Uitkijk zal uw persoonsgegevens niet verkopen of anderszins tegen vergoeding verstrekken aan derden.

Landgoed de Uitkijk zal uw persoonsgegevens niet direct delen met derde partijen die buiten de EER gevestigd zijn. Mochten uw persoonsgegevens toch buiten de EER worden verwerkt (doordat zij bijvoorbeeld op een externe server/clouddienst staan opgeslagen) zullen wij uw persoonsgegevens beschermen door het sluiten van verwerkersovereenkomsten met de ontvangers, waarin verplichtingen voortvloeiende uit de AVG worden doorgelegd aan deze derden. In deze overeenkomst waarborgen wij dat er een verklaring is afgegeven door de Europese Commissie dat het betreffende land een passend beschermingsniveau hanteert met betrekking tot persoonsgegevens, en ook dat de rechten die u onder de AVG heeft jegens deze derden ingeroepen kunnen worden, zie voor uw rechten ‘7. Uw rechten’ hieronder.

7. Uw rechten

Middels dit privacybeleid probeert Landgoed de Uitkijk u zo volledig mogelijk in te lichten over de verwerking van uw persoonsgegevens. Het kan natuurlijk voorkomen dat u vragen heeft of verduidelijkingen wenst. Eventuele vragen kunt u stellen via het e-mailadres: info@landgoeddeuitkijk.nl. Via deze weg kunt u ook onderstaande rechten uitoefenen.

Indien Landgoed de Uitkijk persoonsgegevens van u verwerkt heeft u de volgende rechten onder de AVG:

a. Het recht op inzage;
U kan inzicht vragen in de persoonsgegevens die Landgoed de Uitkijk van u heeft.

b. Het recht op rectificatie/aanvulling;
U kan aan Landgoed de Uitkijk vragen om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

c. Het recht op beperking van verwerking;
U kan een verzoek indienen bij Landgoed de Uitkijk om minder gegevens van u te verwerken.

d. Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking;
U kan bezwaar maken tegen verwerking van uw gegevens door Landgoed de Uitkijk.

e. Het recht om vergeten te worden;
U kan verlangen dat Landgoed de Uitkijk uw gegevens verwijderd.

f. Het recht op dataportabiliteit;
U kan vragen of Landgoed de Uitkijk uw gegevens overdraagt aan een ander bedrijf.

Bij het indienen van een verzoek kan Landgoed de Uitkijk u vragen uw identiteit kenbaar te maken, teneinde te beoordelen of het verzoek rechtmatig wordt gedaan.

Landgoed de Uitkijk mag u inzage weigeren indien door inzage het recht op privacy van andere personen wordt geschonden, ten behoeve van bescherming van bedrijfsgeheimen of ten behoeve van bescherming van intellectueel eigendom. Indien uw gegevens benodigd zijn om uitvoering te geven aan een overeenkomst of wettelijke verplichting, bestaat de mogelijkheid dat wij uw gegevens (nog) niet kunnen verwijderen.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Bewaartermijn

Landgoed de Uitkijk bewaart uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is uit hoofde van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Indien Landgoed de Uitkijk uw gegevens heeft verkregen uit hoofde van een overeenkomst, zullen uw gegevens in ieder geval bewaard worden zolang dit nodig is om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Indien uw gegevens met uw toestemming zijn verkregen, zullen de gegevens worden bewaard totdat u uw toestemming intrekt of totdat de gegevens niet langer benodigd zijn met betrekking tot het doel waarvoor deze zijn verzameld. Ons reserveringssysteem verwijdert in ieder geval uw gegevens nadat er vijf jaar geen gebruik is gemaakt van uw gegevens, of eerder als u daartoe een verzoek heeft ingediend. Onze bewakingscamera’s wissen de gemaakte beelden tien dagen na het opnemen daarvan.

In enkele gevallen zullen persoonsgegevens ook nadien worden bewaard in verband met wettelijke verplichtingen daartoe.

9. Waarborgen

Landgoed de Uitkijk hecht waarde aan de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen en deze te beveiligen, met name tegen verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang, maar kunnen helaas geen garanties afgeven, aangezien er altijd kwaadwillende derden misbruik kunnen maken van het open systeem van het internet (denk  aan hacking).

De toegang tot uw persoonsgegevens zijn door Landgoed de Uitkijk beperkt. Er wordt op toegezien dat enkel de persoonsgegevens worden doorgegeven die vereist zijn om de specifieke doeleinden te verwezenlijken. Personen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn ingelicht omtrent de gevoeligheid ervan en omtrent de zorgvuldige omgang die betracht dient te worden. Zij zijn eveneens gebonden aan geheimhoudingsclausules om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren.

Indien u via de website van Landgoed de Uitkijk op websites van derden terecht komt, raden wij u aan het privacybeleid van deze derde goed te bekijken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beleid van deze derden.

10. Wijzigingen 

Landgoed de Uitkijk behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen. Op het moment van wijziging is het nieuwe privacybeleid automatisch van kracht en vervangt het de vorige versie van het privacybeleid. Landgoed de Uitkijk adviseert u dan ook dit privacybeleid regelmatig te bekijken.